EKSPERTYZY TECHNICZNE

Specjalistyczna ocena stanu technicznego budynku lub obiektu budowlanego może mieć dwojaką formę: opinii bądź ekspertyzy technicznej. Konieczność wykonania takiej dokumentacji zachodzi w przypadku, gdy w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania czy ugięcia, gdy zamierzamy zmienić oddziaływania obciążeń, gdy planujemy istniejący budynek modernizować (przebudować, rozbudować, nadbudować) czy zmieniać sposób użytkowania. Opinie i ekspertyzy techniczne zgodnie z prawem budowlanym są opracowywane na podstawie oględzin obiektu, analizy dostępnej dokumentacji projektowej budowlanej lub powykonawczej (w przypadku jej braku na podstawie inwentaryzacji) i dokumentacji technologicznej, a w razie potrzeby na podstawie niezbędnych badań i obliczeń.

KIEDY WYKONUJEMY OPINIĘ LUB EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ?
Potrzeba zamówienia opinii lub ekspertyzy technicznej wynika z obowiązującego prawa lub zwykłego zdrowego rozsądku. Jeśli zamierzamy budynek modernizować, zmienić oddziaływanie obciążeń lub zmienić jego sposób użytkowania wykonanie takiej dokumentacji jest wymagane przez prawo budowlane. Gdy w budynku pojawiają się niepokojące zarysowania konstrukcji czy przemieszczenia elementów konstrukcyjnych warto poprosić o pomoc eksperta, który sprawdzi czy sytuacja ta wynika z naruszenia konstrukcji czy zwykłego zużycia materiału. Koszt takiej opinii może być nieporównywalny do ewentualnych strat w przypadku ujawnienia się nieprzewidzianych wad w przyszłości.

Decyzję o zakresie opracowania powinna, podczas wizji lokalnej, podjąć osoba sporządzająca opracowanie. Decyduje ona wtedy czy w danym przypadku wystarczy opinia techniczna, czy należy ją rozszerzyć o konieczne badania oraz obliczenia i sporządzić ekspertyzę techniczną.

KTO MOŻE WYKONAĆ OPINIĘ LUB EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ?
Opinię techniczną może sporządzić doświadczony projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń. W przypadku ekspertyzy technicznej sprawa już nie jest tak jednoznaczna. Jest to związane ze skomplikowanym porządkiem prawnym obowiązującym w tej materii. Generalnie można przyjąć, że ekspertyzy techniczne powinny być wykonywane przez rzeczoznawcę budowlanego – osobę z doświadczeniem i odpowiednimi, właściwymi dla szczegółowości badań uprawnieniami. Jednakże zapisy Prawa Budowlanego nie przesądzają o takiej konieczności. Art. 71. pkt 2. Prawa Budowlanego: „Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:
- w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną     przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;”.
Podsumowując Prawo Budowlane nie wyklucza możliwości wykonania ekspertyzy przez osobę posiadającą jedynie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w danej specjalności. Doświadczenie i praktyka uczy jednak, że na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych, warto skorzystać z usług osoby z tytułem rzeczoznawcy budowlanego.

Sporządzenie opinii lub ekspertyzy technicznej wymaga szerokiej wiedzy, bogatego doświadczenia oraz stosownych uprawnień.

Poszukując eksperta do ich wykonania należy upewnić się czy spełnia on wszystkie te kryteria. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że dokumentacja zostanie przygotowana rzetelnie i profesjonalnie.

W związku z powyższym jeżeli potrzebują Państwo wykonać powyższe opracowania 

zapraszamy do kontaktu z nami poprzez zakładkę kontakt.

logo good the last one_edited.png