top of page
przeglądy okresowe obiektów budowlanych, jednoroczne, pięcioletnie

Nasza firma obszarem swojej działalności obejmuje: 

 *problematykę związaną z utrzymaniem obiektów budowlanych poprzez realizacje przeglądów okresowych obiektów budowlanych  zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami,  

* wykonywanie ekspertyz oraz opinii stanu technicznego obiektów budowlanych, 

* wykonywanie badań instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej,

* nadzór nad prawidłowym procesem realizacji obiektów budowlanych poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego     zgodnie z art. 18. ust.2  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami, 

* projektowanie instalacji, sieci:  sanitarnych i elektrycznych,

* adaptacje projektów budowlanych, 

Przegląd budynków

przeglądy kompleksowe obiektów:

  • o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m2, co najmniej dwa razy w roku,

  • badanie instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej, ochrony środowiska, p.poż

Przeglądy roczne

02/23

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story.

Przeglądy pięcioletnie

03/23

YC TOWERS,
SAN DIEGO

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story.

RECENT NEWS

01

11   /   06   /   2023

02

11   /   06   /   2023

03

11   /   06   /   2023

Read more
Read more
Read more

Nasza firma obszarem swojej działalności obejmuje: 

 *problematykę związaną z utrzymaniem obiektów budowlanych poprzez realizacje przeglądów okresowych obiektów budowlanych  zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami,  

* wykonywanie ekspertyz technicznych oraz opinii stanu technicznego obiektów budowlanych, 

* wykonywanie badań instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej,

* nadzór nad prawidłowym procesem realizacji obiektów budowlanych poprzez sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 18. ust.2  ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późn. zmianami, 

* projektowanie budynków, sieci:  sanitarnych i elektrycznych, instalacji wod-kan., c.o., c.w.u, c.t,

* adaptacje projektów budowlanych, 

przeglądy roczne, pięcioletnie, wielkopowierzchniowe
przeglĄdy
roczne

PRZEGLĄDY KOMPLEKSOWE BUDYNKÓW:

  •  okresowe, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: 

​a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

przeglądy roczne, pięcioletnie, wielkopowierzchniowe
PRZEGLĄDY 
PIĘCIOLETNIE

PRZEGLĄDY KOMPLEKSOWE BUDYNKÓW:

okresowe, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

przeglądy roczne, pięcioletnie, wielkopowierzchniowe
przeglĄdy
WIELKOPOWIE-RZCHNIOWE

PRZEGLĄDY KOMPLEKSOWE BUDYNKÓW:

okresowe w zakresie,, co najmniej dwa razy w roku,
w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 ; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;

PODSTAWOWYMI DOKUMENTAMI WYMAGANYM PRZEZ FIRMY UBEZPIECZENIOWE W PRZYPADKU  UBIEGANIA SIĘ
O ODSZKODOWANIE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM POŻARU, ZALANIEM LUB ZNISZCZENIEM OBIEKTU BUDOWLANEGO SĄ :

01

AKTUALNE PROTOKOŁY Z PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

02

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

03

PROTOKOŁY Z BADAŃ INSTALACJI: ELEKTRYCZNEJ, ODGROMOWEJ, GAZOWEJ, WENTYLACYJNEJ, HYDRANTOWEJ

NIE ZWLEKAJ I SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Doprowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej do obowiązujących przepisów zapewni Państwu gwarancję uzyskania odszkodowania. 

bottom of page